English site ↣

Eva-Lena Knutsson

samtalsterapi • parterapi • coaching

Om Psykosyntes

Jag arbetar med Psykosyntesen som grund. Utbildningen omfattar en steg 1 utbildning i integrativ terapi med tekniker från ACT, KBT, Schematerapi och mindfulness.


Vad är Psykosyntesen?

Psykosyntesen är en holistisk utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på potentialen i varje människa. Den grundades av Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli föddes i Venedig och var psykiater i den freudianska skolan. Han var samtida med både Sigmund Freud och Carl Gustav Jung.

Assagioli ansåg liksom Jung att psykoanalysen koncentrerade sig för mycket på det sjuka hos individen, och ville istället se människan som frisk. Assagioli valde att istället för Freuds psykoanalys (där ordet analys betyder plocka isär, sönderdela) använda ordet psykosyntes (där syntes betyder sammanfoga, smälta samman). Han menade att vi inte behöver vara antingen eller, utan snarare både och eller mer än. Assagioli menade också att det inte räcker med att analysera varför vi beter oss som vi gör, vi måste få verktyg för att kunna omvandla alla våra nya insikter till ett praktiskt handlande som omfattar alla delar av människan.

Viljan är en bärande del av psykosyntesen. Viljans betydelse i förmågan at ta ansvar, se valmöjligheter och utveckla drivkraften att verka för något i livet. Viljan till mening, viljan att tjäna genom sina handlingar.

Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.
Roberto Assagioli

Samspelet och helheten gör att vi mår bättre både psykiskt och fysiskt. Det ger oss bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv i balans och harmoni.

Psykosyntesens tankar bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling.

Psykosyntesen är en integrativ terapiform vilket innebär att vi arbetar med flera metoder än själva samtalet, som vägledda visualiseringar, enklare meditationer, gestalttekniker, skrivande och målande.

KBT

Grundläggande för KBT är att vi lär oss att tänka om för att bryta icke funktionella eller negativa tankemönster. Vi jobbar med att förändra tidigt inlärda, men kanske dysfunktionella, mönster.

Förändras våra tankar så förändras våra känslor och handlingar. Och kan vi förstå varför vi beter oss som vi gör underlättar det för oss att göra de förändringar vi önskar.

Historiskt sett så grundade Aaron T Beck KBT (kognitiv beteendeterapi) i USA, där han studerade deprimerade patienters självuppfattning och hur deras ibland destruktiva tankar styrde deras känslor och handlingar.

Till en början fokuserade man inom KBT enbart på beteende, senare insåg man tankarnas vikt och idag har man även integrerat känslor och medveten närvaro (mindfulness). Och precis som i psykosyntesen har man nu även inkluderat de existentiella och filosofiska frågorna. KBT fortsätter att växa som integrativ terapiform genom att ta till sig nya evidensbaserade metoder och begrepp.Kontakta mig ↣